Integriteitscode

Als in deze integriteitscode gesproken wordt van Betrokkenen, worden hiermee alle betrokkenen bij BBAN bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend) eigenaren BBAN, bouwbegeleiders, ketenpartners.

Het wetboek van Strafrecht stelt frauderen, corruptie en valsheid in geschrifte strafbaar. Omkoping en het accepteren van smeergeld zijn verboden. Worden Betrokkenen in deze zin benaderd, dan dient onmiddellijk het hoofdkantoor van BBAN te Amersfoort, De Kazematten 4, 3823 BS Amersfoort, hierna te noemen BBAN, te worden geïnformeerd, zodat die geëigende stappen kan ondernemen.

Betrokkenen of derden melden een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis kan zijn voor het project terstond aan BBAN. BBAN besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang en of stappen ondernomen moeten worden.

Het is niet toegestaan giften, in welke vorm dan ook, te accepteren van derden, behoudens relatiegeschenken ter waarde van maximaal  €25,- in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket. Bij twijfel dient de gift aan BBAN te worden gemeld.

Betrokkenen dienen terughoudend om te gaan met het aanvaarden van uitnodigingen . Het is niet gewenst dat ook maar de schijn wordt opgewekt van beïnvloedingsmogelijkheid. Bij twijfel dient de uitnodiging aan BBAN te worden gemeld.

Gebruik van goederen of diensten van leveranciers, onderhoudsdiensten, makelaars in onroerend goed en/of zakelijke dienstverleners waarmee Betrokkenen ook zakelijk contacten in het kader van het project onderhouden, is alleen toegestaan indien de werkzaamheden tegen marktconforme condities worden verricht, en er geen bovenmatige kortingen worden verstrekt. Bij twijfel dient e.e.a. aan BBAN te worden gemeld.

Betrokkenen zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden die bij de onderzoeken naar voren komen , voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke plicht tot openbaarmaking.

De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de werkzaamheden c.q. lidmaatschap BBAN.
Wanneer Betrokkenen op de hoogte zijn van een overtreding van deze Integriteitscode door een andere Betrokkenen, dan dient die dat te melden bij BBAN. De melding wordt vertrouwelijk behandeld en privacy wordt gegarandeerd.

Deze Integriteitscode is geen vrijblijvende zaak. BBAN zal overtreding van deze code tot sancties overgaan die, afhankelijk van de ernst van het geval, kunnen variëren van berisping tot beëindiging van de samenwerking.

Deze Integriteitscode is een openbaar document en wordt op de website www.bban.nl geplaatst.

Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest van de Integriteitscode, beslist BBAN over de toepasselijkheid van de code en over eventueel te nemen maatregelen.

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Wij maken (ver)bouwen leuk

Contact dynamisch in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)

Maximum file size: 8.39MB

Hoe heb je ons gevonden

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.

Open chat
1
Kunnen wij je helpen?
Goedendag. Kunnen wij je helpen?